eduroam

obraz - 1_0.jpg

E- Learning | Logowanie

Dr Adam SzymańskiDr Adam Szymański
- historyk i historyk sztuki.
nauka@adamszymanski.com.pl

Dr Szymański jest autorem cyklu wykładów otwartych przeznaczonych dla
szkół i studentów prowadzonych w Instytucie Historii pt. „Spotkania ze
sztuką i historią” ,Opieka nad sekcjami Historii Sztuki i Fotograficzną Studenckiego Koła
Naukowego.

Badania:
- historia sztuki nowożytnej
- treść i funkcja dzieła sztuki
- źródła dla ikonografii sztuki nowożytnej, emblematyka,
- sztuka i propaganda
- nowożytny mecenat artystyczny

Prowadzone przedmioty:

-Wybrane zagadnienia z historii sztuki – wykład i ćwiczenia
-Sztuka śląska – wykład monograficzny
-Ikonografia władzy - ćwiczenia
-Sztuka Polska z elementami sztuki zachodu – wykład monograficzny
-Emblematyka – wykład
-Historia sztuki XVI-XVIII wieku – wykład i ćwiczenia
-Sztuka i jej literackie źródła – wykład monograficzny
-Treść dzieła sztuki – wykład monograficzny

WYKAZ PUBLIKACJI
(podzielony na kierunki badań)

Mecenat artystyczny i naukowy (w tym też zagadnienie gustu artystycznego):
1.Jerzy II Piast. Mecenas i kolekcjoner. Studium renesansowego mecenatu kulturalnego w Europie Środkowej, Opole 2007, ss. 383.
2.Bibliotheca Antiqua. Pomnik renesansowej kultury śląskiej, Opole 2008, ss. 235.
3.Mecenat artystyczny opatów lubiąskich ..., (praca doktorska w druku)
4.Gust artystyczny Mikołaja II Romanowa, [w:] Primum Vivere Deinde Philosophari. O ludziach czynu w dziejach Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. M. Białokura, A. Szczepaniaka, Opole-Toruń 2009, s. 152-162.
5.Styl i wyposażenie prywatnych pokoi cesarzowej Aleksandry Fiodorownej (1798–1860) jako wyraz gustu i mecenatu artystycznego, [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 7-39.
6.Działalność kolekcjonerska malarza Konstantego Makowskiego, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 79-100.
7.Renesansowa kunstkamera książąt brzeskich jako wyraz mecenatu kulturalnego, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 212-223.
8.Kolekcja arrasów renesansowych księcia Jerzego II Wspaniałego. Próba rekonstrukcji, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 160-177.
9."Obrazy Rosji" Prokudin-Górskiego. Przyczynek do mecenatu artystycznego Mikołaja II Romanowa, [w:] Este, t.1, Spektrum animacji, pod red. A. Szymańskiego, J. Spalińskiej-Mazur, Opole 2010, s. 199-221.
10.Projekt klasycystycznego pałacu w Moskwie wykonany przez Jean Louisa Desprez dla hrabiego Mikołaja Szeremietiewa (1790 r.), [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 40-64.

Historyzm - złotnictwo rosyjskie - sztuka rosyjska:

1.Prezent ułanów dla cara Mikołaja II ku pamięci bitwy pod Olszynką Grochowską, [w:] Rzeczy minione, t. 2, Opole 2010, s. 7-27.
2.Wybrane ceny wyrobów jubilerskich i srebrnych w końcu XIX i na początku XX wieku, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 57-63.
3.Architektura neobizabtyjska w Polsce. Manifestacja polityczna zaborcy czy ekspansja "nowego" stylu w sztuce? [w:] Rzeczy minione, t. 1, Opole 2009, s. 166-180.
4.Noebizantynizm w architekturze rosyjskiej w XIX wieku, [w:] Rzeczy minione, t. 1, Opole 2009, s. 181-208.
5."Egipska" rezydencja Eugeniusza de Beauharnais w Paryżu, w druku.
6.Ikony Wiktora Wazniecowa w rachunkach Gabinetu Jego Cesarskiej Mości - materiały do biografii, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 235-238.
7.Meble Faberge, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 189-208.
8.Obrazy historyczne Konstantego Makowskiego i Siergieja Solomko jako motyw dekoracji sreber rosyjskich przełomu XIX i XX wieku, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 101-142.
9.Emaliowane secesyjne srebra firmy Bolin, [w:] Rzeczy minione, t. 2, Opole 2010, s. 28-53.
10.Cesarski i Królewski Order Orła Białego z diamentowymi insygniami, [w:] Rzeczy minione, t. 1, Opole 2009, s. 6-36.
11.Alma Phil. Projektantka i mistrz złotnictwa firmy Faberge, [w:] Rzeczy minione, t. 2, Opole 2010, s. 106-130.
12.Sztuka w Rosji w drugiej połowie XIX i początku XX wieku (zarys historyczno-styloznawczy), [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 20-24. (współautor J. Thoma)
13.Style w złotnictwie w drugiej połowie XIX i początku XX wieku (w Rosji i na świecie), [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 24-47.
14.Dzieła złotnicze jako prezenty reprezentacyjne i okolicznościowe, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 48-57.
15.Szkice o złotnictwie rosyjskim XIX wieku, Warszawa 2010, ss. 220. Wewnątrz znajdują się następujące szkice/rozdziały:
- Historia, styl i dzieła rosyjskiej firmy złotniczej Sazikow
- Pamiątkowe złote pióro kanclerza Gorczakowa. Arcydzieło złotnictwa rosyjskiego wykonane przez pracownię Sazikowa
- Historia i oeuvre firmy złotniczej Bolin w Rosji
- Prace rosyjskiej firmy jubilersko-złotniczej Bolin dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1848-1886
- Projekty reprezentacyjnych dzieł ze srebra wykonanych przez pracownię firmy Bolin z okazji ślubu Wlk. Ks. Marii Pawłownej Romanowej
- Historia i styl pracowni złotniczej Fryderyka i Juliusza Butz czynnej w Petersburgu w 2 poł. XIX i na pocz. XX wieku
- Firma złotnicza braci Graczew. Historia, ouvre i styl
- Izaak Abramowicz Rappoport (1851-1917). Złotnik, mistrz dzieł za srebra pracujący dla przedsiębiorstwa Fabergé
- Michał Perchin (1860-1903). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé
- Henryk Emmanuel Wigström (1862-1923). Złotnik i mistrz pracujący dla firmy Fabergé
- August Fryderyk Hollming (1854-1913). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé
- August Wilhelm Holmström (1829-1903). Złotnik czynny w firmie Fabergé
- Historia i działalność rosyjskiego przedsiębiorstwa złotniczo-jubilerskiego Zeftigen (Zeftingen)
- Dzieła rosyjskiej firmy jubilerskiej Zeftigen dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1854-1887
- Pracownia jubilerska braci Brejtfus w Petersburgu. Historia
- Alma Pihl. Projektantka i mistrz złotnictwa firmy Fabergé
- Ikona Fabergé podarowana cesarzowej Marii Fiodorownej z okazji cudownego ocalenia rodziny cesarskiej w katastrofie pod Borkami (1888)
- Historia i oeuvre pracowni złotniczej i jubilerskiej rodziny Keibel
- Historia i oeuvre pracowni złotniczej Fryderyka Krystiana Koechli (1837-1909)
- Kollin Eryk August (1836-1901). Mistrz złotnik pracujący dla firmy Fabergé
- Dzieła złotnicze i jubilerskie pracowni Henryka Wilhelma Kammerera zakupione przez Gabinet JCW w roku 1848 w świetle źródeł

Ikonografia, symbolika, emblematyka (treść dzieła sztuki):

1.Ikonografia i symbolika Hydry lernejskiej w świetle ksiąg emblematycznych, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 85-124.
2.Emblematyczna symbolika kwiatów w żywotach św. Róży z Limy, [w:] Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, pod red. E. Matei, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińskiej-Szczepaniak, Opole 2008, s. 389-408.
3.Motywy antyczne na bramie zamkowej w Brzegu (Ich miejsce w programie ideowym), [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Seria Historia, nr 35, 1998, s. 65-85.
4.Dzieło sztuki jako źródło historyczne, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 178-187.
5.Treści ideowe zespołu gotyckich nagrobków książąt piastowskich w kaplicy piastowskiej w Opolu, [w:] Polacy i Rosjanie na przestrzeni wieków (XVII-XX w.), pod red. J. Rzońcy, Opole 2000, s. 189-198.
6.Emblematy historyczne i charakterologiczne w "żywocie" Krystyny Wazy królowej Szwecji, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 115-130.
7.Alegorie "Wieku chłopiecego", "Wieku Młodzieńczego", "Zamysłu zdobywania wiedzy" i "Życia na dworze" z "Theatrum virtutum" Hazjusza i ich emblematyczne źródła, [w:] Dzieła i symbole, t. 2, 2012, s. 103-111.
8.Ikonograficzne bazy w Internecie. Wirtualne muzea, galerie i kolekcje, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 134-147.
9.Emblemat symbolizujący "cudowność narodzin" św. Stanisława Kostki, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 105-114.
10.Dwanaście cnót kardynała Hozjusza. Personifikacje cnót w "Theatrum virtutum Stanislai Hosii" a "Ikonologia" Cesare Ripy, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 112-121.
11.Portrety władców Wschodu w Atrium heroicum caesarum … Dominika Custosa, [w:] Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjsko-ukraińskich w XVI-XX wieku, pod redakcją A. Szczepaniaka, Toruń 2007, s.11-43.
12.Pomnik "Bohaterskich pocztowców" Felixa Kupscha na tle innych dzieł artysty. Nieznane treści opolskich zabytków, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 188-211.
13.Mankamenty metody ikonograficznej Erwina Panofskyego, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 148-159.

Varia, czyli artykuły różne:

1.Żywot Willmanna w „Teusche Academiae” Sandrarta – przykład barokowej biografii, [w:] Teki biograficzne, Opole 2007, s.103-118.
2.Podróże przez Polskę Fryderyka Bernarda Wernera, [w:] Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjsko-ukraińskich w XVI-XX wieku, pod redakcją A. Szczepaniaka, Toruń 2007, s.89-99.
3.Muzea w Internecie - nowe funkcje i nowe możliwości, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 37-51.
4.Biblioteki cyfrowe. Rys historyczny i analiza zasobów, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 224-238.
5.Rozdroża sztuki, [w:] Dyplom`09, Katalog wystawy, Opole 2009, s.7-9.
6.Rosja w drugiej połowie XIX i w początku XX wieku - rys historyczny, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 12-19. (współautor J. Thoma)

Biogramy złotników w słowniku "Złotnicy dworu Romanowów":
1.Aarne Johann Wiktor (1863-1934) - Аарне Иоган Виктор, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 70.
2.Adler Andrzej Karlowicz. Firma Adler - Адлер Андрей Карловч. Фирма Адлер, [w:] Tamże, s. 70.
3.Afanasjew Fiodor Aleksejewicz (ur. 1870) - Афанасьев Федор Алексеевич, [w:] Tamże, s. 71.
4.Aksienow Iwan Michajłowicz (ur. 1831) - Аксенов Иван Михайлобич, [w:] Tamże, s. 71.
5.Albrecht Karol Juliusz Fiodorowicz (ur. 1841) - Альбрехт Карл Юлиус Федорович, [w:] Tamże, s. 71-72.
6.Aleksander. Dom handlowy – Александер. Торговый дом, [w:] Tamże, s. 72.
7.Armfeld Karol Gustaw Hjalmar (1873-1959) - Армфельд Карл Густав Ялмар., [w:] Tamże, s. 72-73.
8.Arnd. Firma – Арнд. Фирма, [w:] Tamże, s. 73.
9.Artel Dwudziesty w Moskwie. Spółdzielnia złotników - Артель Двадцатый в Москве, [w:] Tamże, s. 73.
10.Artel Jedenasty w Moskwie. Spółdzielnia złotników - Артель Одиннадцатый в Москве0, [w:] Tamże, s. 74.
11.Artel Pierwszy w Kijowie. Spółdzielnia złotników - Артель Первый в Киеве, [w:] Tamże, s. 74.
12.Artel Pierwszy w Petersburgu. Spółdzielnia złotników - Артель Первый в Петербугу, [w:] Tamże, s. 75.
13.Artel Trzeci w Petersburgu. Spółdzielnia złotników - Артель Трети в Петербугу, [w:] Tamże, s. 75.
14.Bacher Józef i Karol (1823-1886) - Бaхер Йосиф и Карль, [w:] Tamże, s. 75-76.
15.Bielin-Liewkow Abram Salomonowicz (1854-1922) – Бейлин-Левков Абрам Соломонович, [w:] Tamże, s. 76-77.
16.Birbaum Franz Piotrowicz (ur. 1872) - Бирбаум Франц Петрович, [w:] Tamże, s. 77.
17.Biuler Krystian (ur. 1855) - Бюлер Христиан, [w:] Tamże, s. 77.
18.Blank Karol Karlowicz (ur. 1860) - Бланк Карл Карлович, [w:] Tamże, s. 78.
19.Bojcow Wasilij Wasiliewicz - Бойцов Василий Васильевич, [w:] Tamże, s. 79.
20.Bok Karol Johanowicz (ur. 1851) - Бокь (Бок) Карл Иоганович, [w:] Tamże, s. 79-80.
21.Bolin. Firma - Болин. Фирма, [w:] Tamże, s. 80-81.
22.Boucheron. Firma - Бушерон. Фирма, [w:] Tamże, s. 81-82.
23.Bragin Andrzej Stiepanowicz - Брагин Андрей Степанович, [w:] Tamże, s. 82.
24.Braun Mikołaj Karlowicz (ur. 1856) - Браун Николай Карлович, [w:] Tamże, s. 82-83.
25.Brejtfus Aleksander Karlowicz (1822-1886) - Брейтфус Александр Карлович, [w:] Tamże, s. 83.
26.Brejtfus Ludwig (ur. 1820) - Брейтфус Людвиг, [w:] Tamże, s. 83.
27.Bricyn (Brycyn) Iwan Stiepanowicz (ur. 1870) - Брицын Иван Степанович, [w:] Tamże, s. 83-84.
28.Bure Paweł - Буре Павел, [w:] Tamże, s. 84.
29.Butz Fryderyk - Бутц Фридрих, [w:] Tamże, s. 84-85.
30.Butz Juliusz Agaton (1847-1912) - Бутц Юлий Агатон, [w:] Tamże, s. 85.
31.Carrington John Bodman - Каррингтон Джон Бодман, [w:] Tamże, s. 85.
32.Cartier Pierre Ludwig - Картье Пьер Людвиг, [w:] Tamże, s. 86.
33.Chlebnikow Iwan Piotrowicz. Chlebnikow I. P. Synowie i Spółka. Firma - Хлебников Иван Петрович. „Хлебников И. П. Сыновя и К”. Фирма, [w:] Tamże, s. 86-87.
34.Czernorokow Mikołaj Andriejewicz - Чернороков Николай Андеевич, [w:] Tamże, s. 87.
35.Denisow-Uralski Aleksy Kuźmicz - Денисов-Уральский Алексей Козьмич, [w:] Tamże, s. 88-89.
36.Doskutow Gierasim - Доскутов Герасим, [w:] Tamże, s. 90.
37.Engelman Karol Oskar Zygfrydowicz (ur. 1835) - Энгельман Карл Оскар Зигфридович, [w:] Tamże, s. 90.
38.Fabergé Agaton Gustawowicz (1862-1895) - Фаберже Агафон Густавович, [w:] Tamże, s. 90.
39.Fabergé Agaton Karlowicz (1876-1951) - Фаберже Агафон Карлович, [w:] Tamże, s. 91.
40.Fabergé Aleksander Karlowicz (1877-1952) - Фаберже Александр Карлович, [w:] Tamże, s. 91.
41.Fabergé Eugeniusz Karlowicz (1874-1969) - Фаберже Евгений Карлович, [w:] Tamże, s. 91-92.
42.Fabergé Gustaw Piotrowicz (1814-1893) - Фаберже Густав Петрович, [w:] Tamże, s. 92.
43.Fabergé Karol Gustawowicz (1846-1920) - Фаберже Карл Густавович, [w:] Tamże, s. 92-93.
44.Fabergé Mikołaj Karlowicz (1884-1939) - Фаберже Николай Карлович, [w:] Tamże, s. 94.
45.Finnikow W.J. - Фиников В.Я., [w:] Tamże, s. 94.
46.Fuld F. - Фульд Ф., [w:] Tamże, s. 94-95.
47.Gan (Han) Karol August (1836-1899) - Ган Карл Август, [w:] Tamże, s. 95.
48.Garrard i Spółka (Asprey & Garrard). Firma - Гаррард (Аспрей и Гаррард). Фирма, [w:] Tamże, s. 96.
49.Girard Paweł (ur. 1866) - Жирар Павел, [w:] Tamże, s. 98.
50.Gobermann Wolf Haim - Гоберман Вульф Хаим, [w:] Tamże, s. 98.
51.Graczew Bracia. Firma - Грачевы Братья. Фирма, [w:] Tamże, s. 98-99.
52.Grigoriew Gierasim - Григорьев Герасим, [w:] Tamże, s. 99.
53.Gubkin Iwan Siemionowicz - Губкин Иван Семенобич, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 100.
54.Gunst Johann Aleksander (1830-1872) - Гунст Иоганн Александр, [w:] Tamże, s. 100.
55.Gurianow Wasilij Pawłowicz (ur. 1867) - Гурьянов Василий Павлович, [w:] Tamże, s. 101.
56.Guthejl Fryderyk Karol (ur. 1856) - Гутхейль Фридрих Карл, [w:] Tamże, s. 101.
57.Haltenhoff (Altenhofer ?) Aleksander Henryk (ur. 1839) - Гальтенгоф Александр Генрих, [w:] Tamże, s. 102.
58.Hollming August Fryderyk (1854-1913) - Холлминг Август Фредерик, [w:] Tamże, s. 103.
59.Holmström August Wilhelm (1829-1903) - Хольмстрем Август Вильгельм, [w:] Tamże, s. 103-104.
60.Iwanow Aleksander Dementiewicz - Иванов Александр Дементьевич, [w:] Tamże, s. 104.
61.Jannasz (zm. 1852) - Яннаш, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 104.
62.Jestifiejew Włodzimierz - Естифеев Владимир, [w:] Tamże, s. 104.
63.Kach Aleksander. Firma - Кач Александр. Фирма, [w:] Tamże, s. 105.
64.Kaługuin Aleksander Wasiliewicz - Калугин Александр Васильевич, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 105.
65.Keibel Johann Wilhelm (1788-1862) - Кейбель Иоганн Вильгельм, [w:] Tamże, s. 106.
66.Keibel Juliusz (1825-1882) - Кейбель Юлиус, [w:] Tamże, s. 107.
67.Klingert. Firma – Клингерт. Фирм, [w:] Tamże, s. 108.
68.Koch Robert i Ludwig. Firma - Кох Роберт и Луи. Фирма, [w:] Tamże, s. 108.
69.Koechli (Köchli, Koechly) Fryderyk Krystian Iwanowicz (1837-1909) - Кехли Фридрих Христиан Иванович, [w:] Tamże, s. 109.
70.Kolkowski Osip Osipowicz (zm. 1874) - Колковский Осип Осипович, (współautor biogramu P. Iwanow), [w:] Tamże, s. 110.
71.Kollin Eryk August (1836-1901) - Коллин Эрик Август, [w:] Tamże, s. 110.
72.Kordes Aleksander (1802-1868) - Кордес Александр, [w:] Tamże, s. 110-111.
73.Kotmann (Kotman) Edward. Firma - Котман Элуард. Фирма, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 111.
74.Kurliukow Orest Fiedorowicz (ur. 1845) - Курлюков Орест Федорович, [w:] Tamże, s. 113.
75.Lalique René (1860-1945) - Лалик Рене, [w:] Tamże, s. 114.
76.Lichaczew i Synowie. Firma - Лихачев и Сыновья. Фирма, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 114-115.
77.Liubawin Aleksander Benedyktowicz - Любавин Александр Венедыктович, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 115.
78.Lorie Fiodor Antonowicz. Lorie. Firma - Лорие Фиодор Антонович. Лорие. Фирма, [w:] Tamże, s. 116.
79.Löwenstein - Левенштейн, [w:] Tamże, s. 116.
80.Łoskutow Gerasim - Лоскутов Герасим, [w:] Tamże, s. 116-117.
81.Masojedow Wasilij Andrejewicz (ur. 1836) - Мясоедов Василий Андреевич, [w:] Tamże, s. 117.
82.Michelson Andrzej (1839-1913) - Михельсон Андерс, [w:] Tamże, s. 117.
83.Morozow Iwan Jakimowicz (1825-1885) - Морозов Иван Екимович, [w:] Tamże, s. 118.
84.Newalainen Anders Johann (Andrzej Jan) (1858-1933) - Неваляйнен Андерс Иоганн, [w:] Tamże, s. 118-119.
85.Nichols i Plinke. Firma - Никольс и Плинке. Фирма, [w:] Tamże, s. 119.
86.Niemirow-Kołodkin Mikołaj Wasiliewicz - Немиров-Колодкин Николай Васильевич, [w:] Tamże, s. 120.
87.Niukannen Gabriel - Ньюканнен Габриэль, [w:] Tamże, s. 120.
88.Odiot Jean Baptiste Claude (1763-1850) - Олио Жан Клод Батист, [w:] Tamże, s. 120-121.
89.Olsonius Jan Ferdynand (1823-1888) - Олсониус Иоганн Фердинанд, [w:] Tamże, s. 121.
90.Ołowianisznikow P. i Synowie. Firma jubilerska - Оловянишников П. и Сыновья. Фирма, [w:] Tamże, s. 121.
91.Osipow Dymitr Iwanowicz (ur. 1860) - Осипов Дмитрий Иванович, [w:] Tamże, s. 122.
92.Owczynnikow Paweł Akimowicz (1820-1888) - Овчинников Павел Акимович, [w:] Tamże, s. 122-123.
93.Perchin Michał (1860-1903) - Перхин Михаил Евлампиевич, [w:] Tamże, s. 124.
94.Pihl Knut Oskar Gustawowicz (1860-1897) - Пиль Кнут Оскар Густавович, [w:] Tamże, s. 124.
95.Postnikow Andrzej Michajłowicz - Постников Андрей Михайлович, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 125.
96.Rappoport Izaak Abramowicz (1851-1917) - Раппорт Исаак Арамович, [w:] Tamże, s. 126.
97.Reichard Filip Henryk Wilhelm Oskar Piotrowicz (ur. 1855) - Рейхард Филиппь Гейнрих Вилгельмь Оскар Петрович, [w:] Tamże, s. 126.
98.Rückert Fiodor Iwanowicz (1840-1917) - Рюкерт Фиодор Иванович, [w:] Tamże, s. 127.
99.Saporznikow A. i W. (Saposznikow ?). Firma - Сапожниковы А. и В. Фирма, [w:] Tamże, s. 127-128.
100.Sazikow. Firma - Сазиковы. Фирма, [w:] Tamże, s. 128-129.
101.Schramm Edward Wilhelm - Шрамм Эдуард Вильгельм, [w:] Tamże, s. 129.
102.Siemionowa Maria Wasiliewna - Семенова Мария Василевна, [w:] Tamże, s. 129-130.
103.Smirnow Dymitr Łukin - Смирнов Дмитрий Лукин, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 130.
104.Sokołow Aleksander Nikołajewicz - Соколов Александр Николаевич, [w:] Tamże, s. 130.
105.Sołowiew Włodzimierz - Соловьев Владимир, [w:] Tamże, s. 131.
106.Stroganow. Cesarska Akademia Sztuk i Przemysłu Stroganowa (Szkoła Przemysłu Artystycznego) - Императорское Строгановское Училище, [w:] Tamże, s. 131.
107.Sumin Awenir Iwanowicz - Сумин Авенир Иванович, [w:] Tamże, s. 131-132.
108.Sytow Wasyl Jegorowicz (1822-1898) - Сытов Василий Егорович, [w:] Tamże, s. 132.
109.Szanks James Steward. Szanks i Bolin. Firma - Шанкс Джемс Стюард. Шанкс и Болин. Фирма, [w:] Tamże, s. 132-133.
110.Szwan Robert Fryderykowicz - Шван Роберт, [w:] Tamże, s. 133.
111.Tiepponen Aleksander H. - Теппонен Александр Х., [w:] Tamże, s. 134.
112.Tiffany. Firma - Тиффани. Фирма, [w:] Tamże, s. 135.
113.Tillander Aleksander Edward (1837-1918) - Тилландер Александр Эдуард, [w:] Tamże, s. 135.
114.Treiberg Aleksander Iwanowicz (ur. 1837) - Трейберг Александр Иванович, [w:] Tamże, s. 136.
115.Utkin Grigorij Iwanowicz (ur. 1870) - Уткин Григорий Иванович, [w:] Tamże, s. 137.
116.Vaillant Jean Baptysta - Вальян Жан Батист, [w:] Tamże, s. 137.
117.Wakeewa Stefan Kiryłowicz (1843-1910) - Вякива Стефан Кириллович, [w:] Tamże, s. 138.
118.Werfel Karol Fiodorowicz (ur. 1893) - Верфель Карл Федорович, [w:] Tamże, s. 138-139.
119.Vever. Firma – Вевер. Фирма, [w:] Tamże, s. 139.
120.Wierchowcew Fiodor (1804-1867) - Верховцевъ Фёдор, [w:] Tamże, s. 139-140.
121.Wierchowcew Siergiej (1804-1867) - Верховцевъ Сергей, [w:] Tamże, s. 140.
122.Wierzbicki Henryk - Вержбиский Генрих, [w:] Tamże, s. 140.
123.Wigström Henryk Emmanuel (1862-1923) - Вигстрем Генрих Иммануил2, [w:] Tamże, s. 141.
124.Wiśniewski - Вишневский, [w:] Tamże, s. 141.
125.Witaliew Dymitr Fiodorowicz - Виталиев Дмитрий Федорович, [w:] Tamże, s. 141.
126.Władimirow. Firma - Владимиров. Фирма, [w:] Tamże, s. 142.
127.Wołkow Siemion Kalinicz - Волков Семен Калинин, [w:] Tamże, s. 142.
128.Worbs Johann Osipowicz - Ворбс Иоганн Осипович, [w:] Tamże, s. 142.
129.Votkey Karol (ur. 1824) - Воткей Карл, [w:] Tamże, s. 143.
130.Zeftigen Konstanty-Fryderyk Karlowicz (1814-1889) - Зефтиген Константин-Фридрих Карлович, [w:] Tamże, s. 143.
131.Zeftigen Leopold Karlowicz (1821-1888) - Зефтиген Леопольд Карлович, [w:] Tamże, s. 143.

Recenzje:

1. Recenzja książki Rose-Marie i Rainera Hagen "What Great Painting Say. From the Bayeux Tapestry to Diego Rivera", [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. Ł. Piwowar-Bagińskiej, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 239-241.
2. Recenzja katalogu "La Gemme dei Medici al Museo degli Argenti. Cammei e Intagli nelle collezioni di Palazzo Pitti", [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 198-202.
3. Recenzja książki „Aniołowie i demony” Rosa Giorgi, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 169-170.
4. Recenzja książki „Symbole władzy i wielkie dynastie” Paoli Rapelli, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2010.
5. Recenzja katalogu „Golddosen des 18.Jahrhunderts aus dem Besitz der Fürsten von Thurn und Taxis”, [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 190-192.
6. Recenzja książki Urlike Weinhold „Emailmalerei an Augsburger Goldschmiedearbeiten von 1650 bis 1750”, [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 193-195.
7. Recenzja katalogu „Art Nouveau under the Last Tsars”, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 161-162.
8. Recenzja książki Vivienne Becker zatytułowanej „Art Nouveau Jewelry”, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 163-164.
9. Recenzja książki „Natura i jej symbole. Rośliny i zwierzęta” Lucii Impelluso, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 167-168.
10. Recenzja książki "Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji" Johna Gage, [w:] Este, t.1, Spektrum animacji, pod red. A. Szymańskiego, J. Spalińskiej-Mazur, Opole 2010, s. 222-223.
11. Recenzja książki „Astrologia, magia, alchemia” autorstwa Matilde Battistini, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 171-172.
12. Recenzja książki „Symbole i alegorie” Matilde Battistini, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2010, s. 173-174.
13. Recenzja monografii albumowej „Tiaras. Past and Present” napisanej przez Geoffreya Munna, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 173-174.
14. Recenzja książki "Princely Splendor. The Dresden Court 1580-1620", [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 203-206.

Prace pod redakcją:

1. Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, wyd. Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
2. Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.
3. Rzeczy minione, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, wyd. Dom Wydawnictw Naukowych, Opole 2009.
4. Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011.
5. Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. Ł. Piwowar-Bagińskiej, A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
6. Rzeczy minione, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, wyd. Dom Wydawnictw Naukowych, Opole 2010.
7. Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
8. Este, t. 1, Spektrum animacji, pod red. J. Spalińskiej-Mazur, A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 2, tel. (077) 401 61 80; fax (077) 401 61 88.
e-mail: insthist@uni.opole.pl
Administrator strony : mgr inż. Masnyk Łukasz , kontakt: lukasz.masnyk@uni.opole.pldol